Vodovodna mreža

Tačna ukupna dužina distribucione mreže nije poznata. Naime, s obzirom na genezu nastajanja, mreža se sastoji od cevovoda izgrađenih posle 1980 godine po utvrđenom konceptu dugoročnog razvoja i cevovoda izgrađenih pre 1980 godine prema ranijim prevaziđenim konceptima. Ukupna dužina se procenjuje na 140 km,od čega mreža građena posle 1980 godine iznosi 30 km, a mreža građena pre 1980 godine se procenjuje na 110 km. Ukupna dužina neizgrađene vodovodne mreže iznosi oko 15 km.

Novija mreža po svojim tehničkim karakteristikama odgovara savremenim zahtevima u pogledu prečnika, vrste primenjenih materijala i radnih pritisaka. Cevovodi iz ranijeg perioda samo se izuzetno mogu uklopiti u novo rešenje.

Radi utvrđivanja egzatnih hidrauličkih uslova vodovodne mreže u toku je izrada multifunkcionalnog matematičkog modela.

vodovonamreza600x

Karakteristike vodovodne mreže:

 • 366 čvornih mesta
 • 600 zatvarača
 • 81 protivpožarnih hidranata
 • 5 mesta za ispiranje mreže
 • 88%pokrivenosti stanovništva

Priključci:

 • 7787 individualnih domaćinstava
 • 189 kolektivnh stambenih zgrada (sa 869 kontrolnih vodomera i 657 stanova bez kontrolnih vodomera)
 • 16 industrija
 • 452 mala privreda, zanatstvo, prodavnice
 • 37 ustanova

Aktuelna problematika

 • idejnim projektom nije obuhvaćen kompletni građevinski reon,
 • deo magistralnih vodova nije izgrađen,
 • postoje ulice gde nije izgrađena vodovodna mreža (oko 15km),
 • neadekvatne vodovodne cevi (profil cevi, vrsta materijala i fizička dotrajalost cevi) koje treba zamenuti (oko 40km).
 • vodovodne šahtove (oko 290 komada) rekonstruisati i u istim zamenuti staru opremu,
 • nedostatak dovoljnog broja muljnika i hidranata

Elementi razvoja

 • zamena dotrajale vodovodne mreže
 • izrada matematičkog modela vodovodne mreže i opremanje infrastrukture sa mernim uređajima
 • izgradnja nepostojeće vodovodne mreže
Poslednje ažurirano nedelja, 12 februar 2012 22:48
 
O nama Vodovod Vodovodna mreža

Anketa

Kako ocenjujete usluge JP Vodokanal-a?